Språk bygger broar

Flerspråkighet i förskolan– en vinst för livet

17 februari 2017

»Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.«
(Läroplan för förskolan Lpf98 reviderad 2016, s.7)

Genom seminariet Flerspråkighet i förskolan – en vinst för livet ger Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering förskolepersonal tillfälle att fördjupa sina kunskaper om hur läroplanens mål kan uppfyllas. Seminariet syftar till att, utifrån olika perspektiv, belysa flerspråkighet i förskoleåldern. Vilka möjligheter har förskolans verksamhet att främja flerspråkighet? Vilka förutsättningar behövs för att uppnå de mål som beskrivs i läroplanen?

Seminariet riktar sig till förskollärare, lärare i förskoleklass, modersmålspedagoger, lärare i svenska som andraspråk och annan intresserad personal. Deltagarna får ta del av ny forskning och konkreta exempel, med fokus på modersmålets betydelse för flerspråkiga barn. Under dagens föreläsningar och workshops ges tillfällen att diskutera och dela med sig av goda exempel från den egna verksamheten.

Kontakt

För mer information kontakta:

Marita Gareis

Marita Gareis
tel: 018-471 79 63
e-post: marita.gareis@fba.uu

 

Juanma Higuera
tel: 070-626 44 35
e-post:
juanma.higuera@fba.uu.se

eller

 Véronique Simon

Véronique Simon
tel: 018-471 79 72
e-post: veronique.simon@fba.uu.se

Fakta om seminariet

Tid 17 februari 2017

Plats Uppsala

Anmälan senast 10 februari 2017

Ekonomiska villkor seminarieavgiften är 1 000 kronor. Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation, lunch och kaffe.