Spanska som skolämne – tillämpad språkvetenskap 7,5 hp

Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera

Ht 2019, distans, 25%

Att utveckla undervisning i spanska på vetenskaplig grund förutsätter goda kunskaper om språkundervisningens vetenskapliga bas samt ett förhållningssätt som sätter den egna undervisningspraktiken i relation till forskning och beprövad erfarenhet. Denna kurs vänder sig till lärare i spanska och lärarstuderande. Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om tillämpad språkvetenskap. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla språkvetenskapliga teorier samt sina kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i språkundervisningen.

Kursen omfattar

  • teorier och forksning om andraspråksinlärning med fokus på inlärning respektive undervisning i spanska som främmande språk
  • språkundervisningens vetenskapliga bas
  • skriftlig produktion på akademisk spanska
  • analys av elevers muntliga och skriftliga produktion
  • problemformulering och didaktiska implikationer inom ett avgränsat område relaterat till undervisning i spanska

Kursen ges på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av sex till sju nätbaserade seminarier. Handledning och kommunikation under kurstiden är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Kursspråket är spanska. Förkunskaper motsvarande kursen Spanska som skolämne – teori och praktik, 7,5 hp rekommenderas.