Europarådets Pestalozziprogram

»Pestalozzi«, Training Programme for education professionals
»Pestalozzi«, Programme de formation pour les professionnels de l'éducation
 

Inte bara i Sverige utan i hela Europa präglas skolan idag mer än någonsin av mångfald i språk och kultur. För att möta detta är det för den som arbetar i skolan av stort värde med internationella utblickar och tillfälle till internationellt erfarenhetsutbyte. Europarådets fortbildningsprogram "Pestalozzi" ger möjlighet till detta. Du som skolledare, lärare eller lärarutbildare är välkommen att söka en kurs inom programmet.

Pestalozziprogrammet syftar till att sprida kunskap om Europarådets verksamhet och dess centrala värderingar – demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter – inom det europeiska skolväsendet samt att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolpersonal från Europarådets medlemsländer. Programmet riktar sig till lärare, skolledare, lärarutbildare eller läromedelsförfattare och ger möjlighet att utan kostnad delta i fortbildningsaktiviteter anordnade av Europarådet centralt eller i något av rådets 47 medlemsländer.

Fortbildningsaktiviteterna erbjuds i form av workshops, seminarier (Summer School) eller längre lärarfortbildningsprojekt, alla kring teman med anknytning till något av Europarådets prioriterade områden tex

• demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter

• undervisning i »hågkomst» – i syfte att förhindra brott mot mänskligheten

• interkulturell kompetens och social integration

• bilden av »Den Andre» i historieundervisning

• plurilingualism, mångfald, medborgarskap...

• interkulturell dialog

• utbildning för romska barn.

Dessutom ges möjlighet att efter genomförd utbildning delta i Europarådets digitala diskussionsforum. Där kan deltagare diskutera tankar, idéer och erfarenheter kring skola, undervisning och eventuella framtida samarbeten med kolleger från andra länder.  Franska och engelska är Europarådets två officiella språk men inom fortbildningsprogrammet hålls även kurser på andra språk.  

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet är svenskt kontaktorgan för Pestalozziprogrammet.

Information om programmet, utbud och anmälan