ESP bakgrund och historik

Europeisk språkportfolio* (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, en internationell samarbetsorganisation med säte i Strasbourg i Frankrike som idag har 47 medlemsländer. Det bildades 1949 med syftet att främja Europas sammanhållning och garantera medborgarna i medlemsländerna respekt för gemensamma grundläggande värden: demokrati, mänskliga rättigheter och en fungerande rättssäkerhet. Dessutom vill rådet främja en europeisk kulturell identitet och utveckla en ömsesidig förståelse bland människor från olika kulturer.

Inom sektorn Education and Culture har sedan 1970-talet bedrivits ett omfattande arbete kring språkundervisning/språkinlärning. Av stor vikt är The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment/Cadre européen commun de référence pour les langue: Apprendre, Enseigner, Évaluer. I januari 2009 utkom detta dokument även i en svensk översättning Gemensam europeisk referensram för språk: lärande undervisning och bedömning.

Språkfärdighetsnivåerna i det europeiska ramverket förklarar språkliga aktiviteter och sammanhang för olika målgrupper. Referensramen har sedan 1990-talet även haft stor betydelse för utarbetandet av kursplaner och andra styrdokument i språk, inte bara i Sverige, utan i många europeiska länder.

Europeisk språkportfolio grundar sig vetenskapligt på Referensramen och är ett verktyg för implementering av referensramens bärande idéer.

Utbildningsdepartementet gav 1992 Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering uppdraget att ansvara för Europarådets språkprojekt. Detta innebar bland annat att Fortbildningsavdelningen i mitten på 90-talet tillsammans med 14 andra länder ingick i ett utvecklingsprojekt kring Europeisk språkportfolio och utarbetade en svensk version ESP16+.

I oktober 2000 hölls en konferens i Krakow för utbildningsministrarna i Europarådets medlemsländer. Då beslöts bland annat att Europeisk språkportfolio skulle introduceras och spridas i samtliga medlemsländer. Sverige låg alltså då väl framme och det svenska materialet kunde färdigställas år 2001.

Läs mer om Europarådets arbete med Europeisk språkportfolio.