Referensgrupp av lärare som arbetar med ESP

Fortbildningsavdelningen har bildat en referensgrupp av lärare som använder ESP. Under våren 2009 samlades gruppen en helg i Uppsala för att diskutera en rad olika frågor kring deras arbete.

 

Bakgrund

I mitten på 90-talet beslutades att Fortbildningsavdelningen skulle för skolans internationalisering tillsammans med 14 andra länder delta i ett utvecklingsarbete kring Europeisk språkportfolio och utarbeta en svensk version ESP16+ .

I oktober 2000 hölls en konferens i Krakow för utbildningsministrarna i Europarådets medlemsländer. Då beslöts bland annat att Europeisk språkportfolio skulle introduceras och spridas i samtliga medlemsländer. Sverige låg alltså då väl framme och det svenska materialet kunde färdigställas år 2001.

2005 lanserades även två andra versioner av Europeisk språkportfolio, dels 6-11 år, dels 12-16, båda framtagna av Myndigheten för skolutveckling.

 

En referensgrupp. Varför?

Fortbildningsavdelningen har sedan 2001 hållit seminarier, kurser och utbildning om ESP. Trots att det finns ganska utförliga handledningar om hur man kan komma i gång, har det ofta uppkommit önskemål om att få ta del av svenska lärares erfarenheter av hur det rent praktiskt fungerar att arbeta med ESP.

För att kunna ge relevanta svar på dessa frågor beslutade Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering att bilda en referensgrupp med lärare som redan använder eller som står i begrepp att använda ESP i sin undervisning. En inbjudan spreds på olika sätt och en helg i februari 2009 träffades en grupp lärare såväl från grundskolan som gymnasiet för att arbeta med frågor kring portfolioarbetet.

Referensgruppens medlemmar

Referensgruppens arbete